Wizyt:
Dzisiaj: 0Wszystkich: 4349

Strona główna

Projekt pn.

„WIELOMODUŁOWE INTERDYSCYPLINARNE BADANIA NIENISZCZĄCE OBIEKTÓW ARCHITEKTURY NA PRZYKŁADZIE GOTYCKICH KAMIENIC MIESZCZAŃSKICH W TORUNIU”

Nr RPKP.05.04.00-04-005/13, realizowany w ramach Działania 5. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, w ramach Osi priorytetowej 5.4 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowaniu zgodnie z uchwałą Nr 20/647/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Nr umowy o dofinansowanie:  WP-II-P.433.5.9.2014).

Beneficjent: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń.

 

Całkowita kwota dofinansowania (100% wydatki kwalifikowalne):  804 181,08 zł

źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu objętych pomoca publiczną /pomocą de minimis:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 683 553,91 zł - 85,00%

                                       Budżet państwa: 120 627,17 zł - 15,00 %

                                                   RAZEM:  804 181,08 zł - 100,00%

 

 

Koordynator Projektu: mgr Janusz Gierlasiński, jangier@umk.pl - do 14 lipca 2014 r.

                                       dr Katarzyna Krynicka-Szroeder, krynicka_szroeder@umk.pl - od 15 lipca 2014 r.

Termin realizacji Projektu: 07.2014 r. - 30.09.2015 r.

 

Opis Projektu

Badania zabytkowej architektury mieszkalnej w Toruniu prowadzone były od XIX w. Współcześnie badania te realizowane są zawsze ze względu na bieżące prace konserwatorskie, którym poddawane są poszczególne obiekty, jako jeden z elementów wymaganej przez urzędy dokumentacji. Badania te mają charakter wybiórczy i podyktowane są doraźnym rozpoznaniem ze względu na przyszłe cele adaptacyjne. Oddzielnie przeprowadzane są analizy stylistyczne, oddzielnie inwentaryzacje pomiarowo-rysunkowe, oddzielnie badania architektoniczne. Sporadycznie wykonuje się badania działek w bloku zabudowy. Badania często mają charakter inwazyjny, jak np. badania tynków przeprowadzane m.in. na obecność malowideł ściennych. Prace te nie są elementem całościowych badań obiektu, nie budują spójnego obrazu historii powstawania i użytkowania budynku, jak też nie przyczyniają się do rozpoznania wartości budowli ze względu na wszystkie aspekty jej powstania i funkcjonowania: historię miejsca, technologię budowy i typ konstrukcji, projekt architektoniczny, wystrój wnętrz. Jako takie, wykonywane obecnie badania nie przyczyniają się również do wykreowania spójnego obrazu rozwoju toruńskiej architektury mieszkalnej.

Realizowany Projekt jest próbą niwelacji problemu, którym jest inwazyjny i wybiórczy sposób przeprowadzania współczesnych badań zabytkowej architektury, niesatysfakcjonująca jakość wykonywanych badań, brak współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi, oraz brak dostosowania praktyki badawczej do wymogów tak krajowych, jak i międzynarodowych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Celem Projektu jest opracowanie metodyki interdyscyplinarnych i kompleksowych badań podstawowych zabytków architektury, które pozwolą na 99% zachowanie substancji zabytkowej i historycznych nawarstwień obiektów w trakcie prac badawczych, a poprzez promocję rezultatów przedsięwzięcia i udostępnianie efektów Projektu rozwój współpracy pomiędzy jednostką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a przedsiębiorstwami z regionu w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego. 

W wyniku realizacji Projektu stworzone zostanie wzorcowe opracowani do badań obiektów architektury, które będzie podstawą kolejnych badań następnych zabytków, ale także podłożem dalszego rozwoju współpracy WSzP UMK w Toruniu z przedsiębiorstwami. 

Przedmiotem Projektu jest:

  • wykonanie badań podstawowych z zakresu ochrony dóbr kultury, tj. konserwatorstwa i historii sztuki, a także konserwacji analizujących i dokumentujących historię, strukturę architektoniczną, styl oraz stan zachowania wybranych kamienic mieszczańskich Torunia;
  • wykonanie badań podstawowych z zakresu innych dziedzin, których wyniki będą stanowiły materiał uzupełniający dla wyników uzyskanych w efekcie badań podstawowych z zakresu konserwatorstwa, historii sztuki i konserwacji;
  • integracja uzyskanych na gruncie wielu dyscyplin wyników badań, ich porównanie, analiza i interpretacja;
  • analiza metody badawczej zastosowanej do badań wybranych zabytkowych kamienic mieszczańskich Torunia.

Wyniki przeprowadzonych szczegółowych badań podstawowych przedstawione będą w postaci raportów zawartych w dokumentacji Projektu i dostępnych na stronach WWW Projektu. Na stronach WWW Projektu zamieszczane będą informacje o poszczególnych etapach i postępach w realizacji Projektu, tam też zamieszczona zostanie Dokumentacja Końcowa oraz Sprawozdanie z Realizacji Projektu, jak również ogłoszone zostanie zakończenie realizacji Projektu.